எனக்கு தொடங்க

tWikapid xopg;gjpy; kw;Wk; kf;fs; Nkk;gLj;jypy; rpwpastpyhd tho;thjhu mgptpUj;jpahdJ ghupasT gq;fpid Mw;Wfpd;wJ. tho;thjhu mgptpUj;jp njhlu;gpy; Njitahd jfty;fis ngw;Wf;nfhs;tjpy; %yhjhuq;fs; ,y;yhikAk;> mjidg; ngw;Wf;nfhs;tjpy; cs;s rpukq;fSk; rpwpastpyhd tho;thjhu mgptpUj;jpapy; cs;s gpujhd jilahFk; vd;gJ Fwpg;gpl;l rpy tUlq;fshf nghUshjhu Nkk;ghl;Lj; jpl;lq;fis eilKiwg;gLj;Jifapy; ehk; vjpu;nfhz;l mDgtq;fspypUe;J njspthfpd;wJ.

,jdhy; tho;thjhu mgptpUj;jp njhlu;ghd Njitahd jfty; njhFg;nghd;wpid vkJ ,izaj;jsj;jpD}lhf fhyj;jpw;Nfw;w tifapy; nfhz;Lnty;tjw;F ehk; cj;Njrpj;Js;Nshk;.

Nkw;Fwpg;gpl;l rpf;fy;fis jPu;g;gjhdJ rpwpastpyhd tho;thjhunkhd;wpid Muk;gpg;gjw;F vjpu;ghu;f;fpd;w> Vw;fdNt Muk;gpj;Js;s my;yJ mJNghd;w tho;thjhu mgptpUj;jp jpl;lnkhd;wpid eilKiwg;gLj;Jfpd;w egu;fSf;F my;yJ epWtdq;fSf;F Njitg;gLfpd;w jfty;fis ,yFthf;FtJ ,e;j ,izaj;jsj;jpid elhj;jp nry;tjpd; gpujhd Nehf;fkhFk;.

,e;j jfty; fsQ;rpakhdJ cq;fsJ tho;thjhu Nehf;fq;fis vl;Ltjpy; ngupJk; cWJiz GupAk; vd;gJ vkJ ek;gpf;ifahFk;.

,e;j jfty; njhFg;gpidg; gw;wpa cq;fsJ fUj;Jf;fs;> tpUg;Gf;fs; gw;wp vkJ ,izaj;jsj;jpDs; gjpnthd;wpid nra;f.

rpwpastpyhd tho;thjhunkhd;wpid Muk;gpg;gjw;F Kd;du; cq;fSf;Fs; fPo; Fwpg;gpl;l gpur;rpidfs; vof;$Lk;.

 

 

சாத்தியம் வாழ்வாதாரங்களை என்ன?

திறன்கள் தேவை என்ன?

நான் திறன்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் பெற முடியும் அங்கு இருந்து ?

அடிப்படை கருவிகள் மற்றும் இயந்திரங்கள் தேவைகளை என்ன?

நான் கருவிகள் மற்றும் இயந்திரங்கள் வாங்க முடியும் அங்கு இருந்து?

அடிப்படை மூலப்பொருட்கள் என்ன?

மூல பொருள் சப்ளையர்கள் யார்?

அடிப்படை முதலீடு என்பது என்ன?